Občané obce Kochánov, resp. osoby přihlášené zde k trvalému pobytu, mají na základě schválených a
účinných obecně závazných vyhlášek (Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku ze psů,
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) a Smlouvy o odběru pitné vody
povinnost platit následující poplatky:

 • Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (odvoz odpadu) – poplatek je splatný nejpozději do 31.7 . daného kalendářního roku. Sazba poplatku za odpad pro rok 2017 činí 500,- Kč za osobu, pro děti do 18 let včetně a osoby starší 75-ti let je poplatek snížen na 250,- Kč.
 • Poplatek ze psů – poplatek je splatný nejpozději do 31.07. daného kalendářního roku. Sazba činí 50,-Kč za psa.
 • Vodné – je účtováno podle skutečně spotřebované vody (dle vodoměru) a pro rok 2017 je stanoveno ve výši 18,- Kč/m3. Poplatek je splatný do 31.7. daného kalendářního roku.

Poplatky lze platit následujícími způsoby:

 • bezhotovostní převod na číslo účtu obce vedeném u Komerční banky č. 30323-521/0100, specifický
  symbol – číslo popisné domu plátce,
 • v hotovosti na obecním úřadu v úředních hodinách (úterý, čtvrtek od 7:30-11:30, 12:00-15:00),
 • složenkou na číslo účtu obce vedeném u Komerční banky č. 30323-521/0100, specifický symbol –
  číslo popisné domu plátce,
 • jiným způsobem po předchozí dohodě s hospodářkou obce, paní Petrou Chlubnou (tel.777 136 708).
  Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může Obecní úřad Kochánov zvýšit až na
  trojnásobek.

Dojde-li ke změně údajů poplatkové povinnosti ( tj. přihlášení, odhlášení osob), je poplatník
povinen tuto změnu oznámit Obecnímu úřadu do 15 dnů ode dne kdy nastala.