Poskytování informací dle

zákona 106/1999 Sb.

Poskytování informací

Obec Kochánov, jako orgán územní samosprávy, je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dale jen “zákon”)a
je tedy povinna poskytovat informace vztahující se k její působnosti.

Podle § 5 odst. 1 zákona obec povinna zveřejňovat zákonem stanovené informace (§ 5 odst.1 písm. a)
až písm. g) ve svém sídle a svých úřadovnách ve stanoveném rozsahu. Tyto informace je možné
nalézt v sekci “Povinně zveřejňované informace”.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace

Žádost může být podána ústně nebo písemně. Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v
úředních hodinách, prostřednictvím doručovatele poštovních služeb, e-mailové služby nebo
prostřenictvím formuláře umístěného na internetových stránkách. V případě, že je žádost podána
ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se
neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo
formulářem), musí z ní být zejména patrno

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Požadovaná informace je poskytnuta do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti o
informace. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení
lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve
obec žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této
výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je
formulována příliš obecně, vyzve obec žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost
upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, je rozhodnuto o odmítnutí
žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce, žádost je odložena. Tato
odůvodněnou skutečnost je sdělena do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
Pokud obec žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o
odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
Obec v souladu s ustanovením § 8 až § 11 zákona neposkytuje informace, jejich poskytnutí zákon
vylučuje.

Odvolání
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti, popř. po marném uplynutí lhůty pro
vyřízení žádosti, lze do 15 dnů podat odvolání.

Odvolání se podává písemně na adresu obecního úřadu. Odvolání musí obsahovat popis žádosti o
podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a
bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje obecní zastupitelstvo, jedná-li se o informace spadající do samostatné
působnosti obce, nebo krajský úřad, jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání
je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Rozhodnutí o odmítnutí
žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Hrazení nákladů
V souvislosti s poskytováním informací je obec oprávněna žádat úhradu ve výši, která nesmí
přesáhnout náklady spojené spořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním
informací žadateli. Obec může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.