Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

 Obec Kochánov

Obec má zvolené zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu.

Starosta: Jaroslav Motl, tel. 732 453 428
Místostarosta: Bc. Radka Prostřední, tel. 605 844 526
Účetní:  Petra Chlubná

Kontaktní poštovní adresa:  Kochánov 60

Zastupitelstvo

 • Jaroslav Motl
 • Bc. Radka Prostřední
 • Ing. Roman Vácha
 • Mgr. Kristýna Douchová
 • Petra Chlubná
 • Marek Kratochvíl
 • Jan Bláha

Zastupitelstvo obce zřídilo kontrolní a finanční výbor.

Finanční výbor:
předseda: Marek Kratochvíl
člen: Eva Motlová
člen: Jan Bláha

Kontrolní výbor:
předseda: Ing. Roman Vácha
člen: Mgr. Kristýna Douchová
člen: Marie Fejtová

Kontakt na pověřence GDPR: Mgr. et Bc. Luboš Kliment, tel. 776 233 879

Obec  Kochánov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Obec Kochánov není obcí s rozšířenou působností.