Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Občané obce Kochánov, resp. osoby přihlášené zde k trvalému pobytu, mají na základě schválených a účinných obecně závazných vyhlášek (Obecně závazná vyhláška č. 12/2023 o místním poplatku ze psů, Obecně závazná vyhláška č. 12/2023 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) a Smlouvy o odběru pitné vody povinnost platit následující poplatky:

  • Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (odvoz odpadu) – poplatek je splatný nejpozději do 31.3 daného kalendářního roku. Sazba poplatku za odpad činí 500,- Kč za osobu, pro děti do 18 let včetně a osoby starší 75-ti let je poplatek snížen na 250,- Kč. Poplatek se předplácí a další rok.
  • Poplatek ze psů – poplatek je splatný nejpozději do 31.03. daného kalendářního roku. Sazba činí 50,-Kč za psa.
  • Vodné – je účtováno podle skutečně spotřebované vody (dle vodoměru) a je stanoveno ve výši 25,- Kč/m3. Poplatek je splatný do 31.3. daného kalendářního roku.

Poplatky lze platit následujícími způsoby:

  • bezhotovostní převod na číslo účtu obce vedeném u Komerční banky č. 30323-521/0100, specifický symbol – číslo popisné domu plátce,
  • v hotovosti na obecním úřadu v úředních hodinách (úterý, čtvrtek od 7:30-11:30, 12:00-15:00),
  • složenkou na číslo účtu obce vedeném u Komerční banky č. 30323-521/0100, specifický symbol – číslo popisné domu plátce,
  • jiným způsobem po předchozí dohodě s hospodářkou obce, paní Petrou Chlubnou (tel.777 136 708).

Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může Obecní úřad Kochánov zvýšit až na trojnásobek.

Dojde-li ke změně údajů poplatkové povinnosti ( tj. přihlášení, odhlášení osob), je poplatník povinen tuto změnu oznámit Obecnímu úřadu do 15 dnů ode dne kdy nastala.