Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

  Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím 

  Obec Kochánov, jako orgán územní samosprávy, je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dale jen “zákon”)a  je tedy povinna poskytovat informace vztahující se k její působnosti.

  Podle § 5 odst. 1 zákona obec povinna zveřejňovat zákonem stanovené informace (§ 5 odst.1 písm. a) až písm. g) ve svém sídle a svých úřadovnách ve tanoveném rozsahu. Tyto informace je možné nalézt v sekci “Základní informace”.

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace

  Žádost může být podána ústně nebo písemně. Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách, prostřednictvím doručovatele poštovních služeb, e-mailové služby nebo prostřenictvím formuláře umístěného na internetových stránkách. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se
  neprovádí písemný záznam. V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo  formulářem), musí z ní být zejména patrno

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

  Lhůty pro vyřízení žádosti

  Požadovaná informace je poskytnuta do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti o  informace.  Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

  Brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve obec žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží.

  V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve obec žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, je rozhodnuto o odmítnutí žádosti.

  V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce, žádost je odložena. Tato odůvodněnou skutečnost je sdělena do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Pokud obec žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obec v souladu s ustanovením § 8 až § 11 zákona neposkytuje informace, jejich poskytnutí zákon vylučuje.

  Odvolání
  Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti, popř. po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti, lze do 15 dnů podat odvolání.

  Odvolání se podává písemně na adresu obecního úřadu. Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

  O odvolání rozhoduje obecní zastupitelstvo, jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, nebo krajský úřad, jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

  Odvolání
  je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Rozhodnutí o odmítnutí
  žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

  Hrazení nákladů
  V souvislosti s poskytováním informací je obec oprávněna žádat úhradu ve výši, která nesmí  přesáhnout náklady spojené spořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Obec může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.