Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

  1. Oficiální název

Obec Kochánov

  1. Důvod a způsob založení

Obec  Kochánov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

  • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
  • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
  • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
  • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

3.0 Organizační struktura

Obec má zvolené Zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu. Zastupitelstvo obce zřídilo kontrolní a finanční výbor.

 

4.0 Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Kochánov

Kochánov 60

582 52 Štoky

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Kochánov

Kochánov 60

582 52 Štoky

4.3 Úřední hodiny

Středa